fsc คืออะไร

FSC คืออะไร?

      หากเอ่ยถึง FSC หลายคนคงสงสัยว่าคืออะไร แต่ถ้าบอกว่า FSC คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบทั่วโลก ซึ่ง FSC นี้ยังเป็นเครื่องหมายการันตีสินค้าที่ผลิตจากกระดาษและไม้ด้วยว่าสินค้าที่คุณถืออยู่นี้ผลิตโดยไม่ทำลายป่าไม้ธรรมชาติ เห็นอย่างนี้แล้วเรามาทำความรู้จักกับเครื่องหมายนี้กันหน่อยดีกว่า     FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council คือองค์กรนานาชาติที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนการดูแลป่าไม้ทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถบริหารจัดการให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ก่อตั้งขั้นในปี 1994 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Bonn ประเทศเยอรมนี การทำงานของ FSC คือการตรวจสอบและให้การรับรองป่าไม้โดยมีกฎเหล็กสำคัญในการพิจารณา 10 ประการอันได้แก่1. ถูกต้องตามกฎหมาย (Compliance with laws)2. การจ้างงานอย่างเป็นธรรม (Workers’ rights and employment conditions)3. เคารพสิทธิของคนพื้นเมืองในท้องที่ (Indigenous peoples’ rights)4. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Community relations)5. การใช้ผลประโยชน์จากป่าไม้...

Read more...