EPE Foam Roll

ม้วนโฟมกันกระแทก

ม้วนโฟมกันกระแทก

เลือกความหนา

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา 1 มิลลิเมตร
ม้วนโฟม หนา 1 มม. หน้ากว้าง 65 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 65 เซนติเมตร

ความยาว : 50 เมตร

ม้วนละ 161 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนโฟม หนา 1 มม. หน้ากว้าง 65 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 65 เซนติเมตร

ความยาว : 150 เมตร

ม้วนละ 405 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนโฟม หนา 1 มม. หน้ากว้าง 130 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 130 เซนติเมตร

ความยาว : 150 เมตร

 

ม้วนละ 736 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา 2 มิลลิเมตร
ม้วนโฟม หนา 2 มม. หน้ากว้าง 65 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 2 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 65 เซนติเมตร

ความยาว : 50 เมตร

ม้วนละ 262 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนโฟม หนา 2 มม. หน้ากว้าง 65 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 2 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 65 เซนติเมตร

ความยาว : 150 เมตร

 

ม้วนละ 687 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนโฟม หนา 2 มม. หน้ากว้าง 130 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 2 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 130 เซนติเมตร

ความยาว : 150 เมตร

ม้วนละ 1,263 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา 3 มิลลิเมตร
ม้วนโฟม หนา 3 มม. หน้ากว้าง 65 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 3 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 65 เซนติเมตร

ความยาว : 50 เมตร

ม้วนละ 393 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนโฟม หนา 3 มม. หน้ากว้าง 65 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 3 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 65 เซนติเมตร

ความยาว : 100 เมตร

ม้วนละ 710 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

ม้วนโฟม หนา 3 มม. หน้ากว้าง 130 ซม.

ม้วนอีพีอีโฟม

ความหนา : 3 มิลลิเมตร

หน้ากว้าง : 130 เซนติเมตร

ความยาว : 100 เมตร

ม้วนละ 1,306 บาท

ราคารวม VAT 7% แล้ว

ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาได้ทาง

E-mail : misc@ly-holding.co.th