How to pay

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Internet Banking ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

bank transfer iocn

โอนเงินผ่านธนาคาร

scb logo

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 1432109361
บริษัท มาย อินดัสเตรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หลังจากกดสั่งซื้อ จะมีส่วนของ “การแจ้งชำระเงิน” อยู่ด้านล่างส่วนรายละเอียดคำสั่งซื้อ

เข้าสู่หน้า “แจ้งชำระเงิน” ผ่านเมนูในหน้าหลักของทางเว็บไซต์

วิธีแนบหลักฐานการโอนเงิน

ในส่วนของ “การแจ้งชำะเงิน” จะมีลักษณะดังภาพ
ให้ทางลูกค้ากรอกข้อมูล และตรวจสอบเลขที่คำสั่งซื้อ รายละเอียดคำสั่งซื้อ ราคา เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้เริ่มทำการกรอกชื่อ เบอร์ติดต่อ เลขที่คำสั่งซื้อ รายละเอียดการโอน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการโอนทั้งวันที่และเวลา ให้เรียบร้อย

how to comfirm payment

คลิกตรงคำว่า “Choose File”เพื่อทำการแนบรูปสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า

attached slip

เลือกรูปสลิปที่บันทึก หรือถ่ายไว้จากคลังรูปภาพในโทรศัพท์ ในกรณีของคอมพิวเตอร์สามารถเลือกรูปจาก Folder ที่ทำการบันทึกรูปไว้ได้เลย

choose slip

เมื่อทำการเลือกรูปภาพแล้ว ให้เช็คความถูกต้องอีกครั้ง และกด “แนบหลักฐานการโอนเงิน” ถือเป็นการจบการแนบหลักฐานการโอนเงิน และรอรับสินค้าได้เลย

confirm payment